RODO

 

Informacja o danych osobowych dla gości domu wycieczkowego „Turysta” w Sandomierzu

 

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Dom wycieczkowy "TURYSTA" – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział  im. A. Patkowskiego,  ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz wpisany do KRS przez Sąd Rejonowy w Kielcach  X Wydział Gospodarczy nr 0000074558.

2. Inspektor ochrony danych : 

Inspektorem ochrony danych jest Marzena Martyńska, adres korespondencyjny: PTTK, ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 26 82   

3. Przetwarzanie danych:     

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. A. Patkowskiego  w Sandomierzu przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń przez  dom wycieczkowy w związku z poniesioną przez niego szkodą wyrządzoną przez gościa,  jak również przed roszczeniami gościa w stosunku do domu wycieczkowego oraz dokumentacji dla celów podatkowych i opłaty klimatycznej.

Dom wycieczkowy posiada  monitoring, gromadzone tam dane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim i jego otoczeniu osób.

4. Przekazywanie danych osobowych:

Dom wycieczkowy przekazuje dane osobowe podmiotom gastronomicznym realizującym zamówienia na wyżywienie zamówione przez gości hotelowych, firmom transportowych i taxi w przypadku zamówienia takich świadczeń przez gości  oraz  uprawnionym organom i służbom państwowym posiadającym odpowiednie podstawy prawne do żądania danych osobowych.

5. Okres przetwarzania danych:

Dane osobowe pozyskane w związku  z realizacją zawartych umów o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń  cywilnoprawnych i podatkowych gościa i domu wycieczkowego.

Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych :

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez dom wycieczkowy jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  gościa przez monitoring jest ochrona jego interesów oraz ochrona interesów innych osób fizycznych.

7. Prawa gościa:

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy w domu wycieczkowym „TURYSTA” a także za pomocą adresu email: turysta@sandomierz-nocleg.pl

Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Inne:

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie, brak ich podania uniemożliwia automatycznie zawarcie takiej umowy.

Dom wycieczkowy nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Dom wycieczkowy nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

f